Cele statutowe

1. Propagowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia.

2. Inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i rozwojowych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do poprawy sytuacji osobistej oraz społeczno – zawodowej kobiet.

3. Inicjowanie i wspomaganie współpracy kobiet z ośrodkami naukowymi o charakterze badawczo-rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwienia kobietom prowadzenia domu, wychowywania dzieci i prowadzenia biznesu.

4. Integracja środowisk kobiecych w społecznościach lokalnych.

5. Działalność na rzecz kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (wspieranie kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, chorobie, długiej przerwie zawodowej).

6. Ochrona i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdrowego stylu życia kobiet.

7. Udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom będącym w szeroko rozumianym kryzysie.

8. Wspieranie i prowadzenie działań o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym, psychoedukacyjnym, coachingowym, mentoringowym, facylitatorskim, społecznym, badawczym, upowszechniającym i charytatywnym (w tym wolontariat).

9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz upowszechnianie nowoczesnych, aktywnych, innowacyjnych metod edukacyjnych, a także działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

10. Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych.

11. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz ich sieciowanie.

12. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju w społeczeństwie oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wysokich standardów etycznych.

13. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

14. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.

16. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

17. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i seniorów.

18. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

20. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

21. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

23. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki oraz krajoznawstwa.

24. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

25. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

26. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

27. Promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

28. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

29. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 30. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

31. Działalność pomocowa ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

32. Działalność na rzecz innych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.